Inhaliranje

Osobe koje imaju problema sa disajnim putevima sve češće se oslanjaju na inhalatornu terapiju koja omogućava bezbolnu primenu lekova u kućnim uslovima. Dok je nekada za ovaj postupak bila dovoljna posuda sa toplom tečnošću i peškir, danas se za ovu terapiju koriste aparati koji pretvaraju tečnosti u čestice, aerosol – inhalatori, a efikasnost zavisi kako od karakteristika aparata, tako i od pacijenta.

Odabrani put primene leka značajno utiče na efikasnost i brzinu kojom lek deluje. Način primene leka zavisi od :
1. fizičko hemijskih osobina i farmaceutskog oblika leka
2.Ciljeva koji se žele postići ( lokalni ili sistemski efekati, trajanje dejstva i brzina nastupanja dejstva).
3. Zdravstvenog stanja pacijenta.

Inhalacionim putem se mogu primeniti tečni ili čvrsti lekoviti preparati koji se unose u disajne puteve u obliku pare, aerosola ili praškova. Inhaliranjem se može ispoljiti :
1. lokalno dejstvo u terapiji respiratornog trakta ( bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća )
2. sistemsko dejstvo ( površina za resorpciju respiratornog trakta je velika, dobro prokrvljena i omogućava brz efekat leka).
U obliku inhalacija se mogu primenjivati i gasovi, kao što su anestetički gasovi,
( pomoću aparature za inhalacionu anesteziju).

Prednosti inhalacione primene :
1. Brzo dopremanje leka do mesta farmakološkog delovanja.
2. Kod bolesti respiratornog trakta, omogućava direktno lokalno dejstvo.
3. Izostanak efekta prvog prolaska kroz jetru.

Ograničenja i mere opreza :
Zahteva savladavanje prikladne tehnike primene !!!
Preparati za inhalaciju se mogu podeliti na :
1. Tečne preparate za inhalaciju
2. Tečne preparate za raspršivanje – nebulizatori
3. Preparati za inhalaciju pod pritiskom i sa dozatorom
4. Praškovi za inhalaciju

Tečni preparati za inhalaciju
inhalator Paracin Apoteka DrenPredstavljaju lako isparljive tečne supstance ili vodeno/uljane rastvore lekovitih supstanci koji se primenjuju u obliku pare, tako što se dodaju u vruću vodu i inhalira nastala para. Na ovaj način se mogu primenjivati samo termostabilne lekovite supstance kao što su etarska ulja eukaliptusa, anisa.

 

Tečni preparati za raspršivanje
Predstavljaju vodene rastvore, emulzije ili suspenzije koji se primenjuju pomoću posebnog raspršivača – nebulizatora , kojim se prevode u smešu tečnosti u vazduhu – nebule. To se postiže kada se na tečnost u aparatu deluje gasom pod visokim pritiskom. Ovakvim načinom primene se omogućava kontinuirana inhalacija odgovarajuće doze leka, odgovarajućom brzinom, odgovarajuće veličine čestica. Bolesnik udiše lek pomoću maske za lice ili pomoću nastavka za usta, normalnim disanjem.

inhalator_MR_PANDA_ PIC
Nebulizatori su korisni za raspršivanje termolabilnih supstancii kod bolesnika koji ne mogu da koriste uobičajene raspršivače (pumpice), kao što su deca do 2 godine, bolesnici u teškom napadu astme koji nemaju dovolju inspiratornu snagu, bolesnici kod kojih postoji opasnost od krvarenja nakon primene tople pare.

 

 

 

Preparati za inhalaciju pod pritiskom i sa dozatorom
pumpica za inhaliranjePredstavljaju rastvore, suspenzije i emulzije koji se pakuju u specijalne boce pod pritiskom, sa odgovarajućim ventilom za doziranje (kontinuirano ili pojedinačno).
Ovakvi preparati se nazivaju i raspršivači fiksnih doza (“metered-dose inhaler” –MDI), odn. pumpice. Oni sadrže lekovitu supstancu veličine čestica 2-5 mikrona i tečni gas pod pritiskom. Aktivacijom raspršivača oslobađa se fiksna količina leka.
pumpica
Prednost: velik broj doza, prikladne dimenzije i mogućnost upotrebe većine lekova u terapiji astme i sličnih oboljenja respiratornog sistema.
Nedostaci: potreba usklađivanja aktivacije raspršivača i početka udisaja.
Kod primene ovih lekova pacijent mora da zadrži udahnuti vazduh desetak sekundi kako bi čestice iz aerosola prodrle što dublje u disajne puteve.
Postoje i raspršivači fiksnih doza koji se aktiviraju automatski, udisajem (“breath-actuated inhalers” –BAI). Za aktivaciju im je potreban odgovarajući inspiratorni protok, a nije potrebna usklađenost udisaja i aktivacije raspršivača.
Praškovi za inhalaciju
Predstavljaju čvrste oblike lekova koji se primenjuju pomoću inhalatora/raspršivača za suvi prašak(“dry powder inhaler”-DPI).
Prašak se pakuje u obliku kapsula ili drugog pogodnon farmaceutskog oblika iz kojih se u tom inhalatoru oslobađa i raspršuje. Ovi inhaleri ne sadrže gas pod pritiskom i jednostavniji su od MDI ( raspršivači fiksnih doza ). Mogu biti konstruisani za udisanje samo jedne ili više doza leka. Čestice praška moraju biti veoma sitne da bi dospele i do donjih disajnih puteva.
Aerosoli
Aerosoli su preparati pakovani u specijalnoj ambalaži pod pritiskom gasa koji sadrži jednu ili više lekovitih supstanci. Preparat se iz pakovanja osobađa pokretanjem odgovarajućeg ventila, i to u obliku:
· aerosola – disperzije čvrstih čestica ili kapi (tečnih čestica) u gasu, pri čemu je veličina čestica prilagođena nameni
· pene
Aerosoli mogu biti emulzije, suspenzije ili rastvori. Namenjeni su za lokalnu primenu na kožu, sluznice telesnih otvora ili za inhalaciju (kao raspršivači fiksnih doza). Mogu sadržati različite pomoćne materije, rastvarače, emulgatore, sredstva za stabilizaciju suspenzija, lubrikansi koji sprečavaju zapušenje ventila.

Mr farmacije Dragana Rajić

Detaljne karakteristike inhalatora možete pogledati na strani: Inhalatori